Ordonanța Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicată, și al art. 1 pct. I.3 și pct. XII din Legea nr. 161 /2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Art. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează : 1. La articolul 3^1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: “ (5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și data începând cu care acestea se conectează la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. " 2. La articolul 5, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins: "(14) Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 31 iulie 2018 ." 3. La articolul 10, litera aa) se modifică și va avea următorul cuprins: aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 august 2018 ;" 4. La articolul 10, litera ee) și gg) se abrogă. 5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: „ART. 11 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează: a) cele prevăzute la art. 10 lit. i), ş) și v), cu amendă între 2.000 lei și 4000 lei ; b) cele prevăzute la art. 10 lit. o), p), u) și bb), cu amendă între 4.000 lei și 6.000 lei; c) cea prevăzută la art. 10 lit. j), cu amendă între 20.000 lei și 30.000 lei; d) cele prevăzute la art. 10 lit. e) şi dd), cu amendă între 10.000 lei și 20.000 lei , precum şi cu: (i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenţia prevăzută la lit. dd); (ii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative, pentru contravenţia prevăzută la lit. e); e) cele prevăzute la art. 10 lit. c) şi d): (i) cu avertisment în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate; (ii) cu amendă în cuantum de 1.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate; (iii) cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate; (iv) cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate; (v) cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate ; (vi) cu amendă în cuantum de 20.000 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei şi mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate; f) cea prevăzută la art.10 lit.cc), cu amendă între 8.000 lei și 10.000 lei, precum și cu: (i) confiscarea sumelor nejustificate; (ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator. g) cele prevăzute la art.10 lit.k), n) și r) cu amendă între 30.000 lei și 50.000 lei; h) cele prevăzute la art.10 lit.f), h), s), t), ț) și aa) cu amendă între 2.000 lei și 4.000 lei precum și cu confiscarea veniturilor obținute, în cazul contravenției prevăzută la lit.ț); i) cele prevăzute la art.10 lit.a), l), m), x) și y) cu amendă între 8.000 lei și 10.000 lei precum și cu confiscarea veniturilor obținute, în cazul contravenției prevăzută la lit.a); j) cele prevăzute la art.10 lit.z) și ff) cu amendă între 8.000 lei și 10.000 lei; (2) În situația în care în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin.(1) lit. a), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă între 4000 lei și 6000 lei. (3) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin.(1) lit. a), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă între 6.000 lei și 8.000 lei, iar prin derogare de la art. 28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic nu poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzută de prezenta ordonanță de urgență. (4) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin.(1) lit.b), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă între 6.000 lei și 8.000 lei. (5) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit.b) pentru care fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă între 8.000 lei și 10.000 lei, iar prin derogare de la art. 28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic nu poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (6) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celei prevăzute la alin.(1) lit.c), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă între 30.000 lei și 40.000 lei. (7) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celei de la alin.(1) lit. c) pentru care fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă între 40.000 lei și 50.000 lei, iar prin derogare de la art. 28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic nu poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (8) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin.(1) lit.e) pct.i), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă în cuantum de 1.000 lei. (9) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin.(1) lit.e) pct.i), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă în cuantum de 1.000 lei, iar prin derogare de la art. 28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic nu poate achita jumătate din cuantumul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (10) În situația în care, în termen de 30 de zile de la sancționarea faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin.(1) lit.e) pct.ii) - vi), pentru care a fost sancționat, se aplică amenda prevăzută la alin.(1) lit.e) pct.ii)-vi), după caz, iar prin derogare de la art. 28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic nu poate achita jumătate din cuantumul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (11) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin.(1) lit.e) pct.(ii)-(vi), pentru care a fost sancționat, se aplică amenda prevăzută la alin.(1) lit.e) pct. (ii)-(vi), după caz, se dispune sancțiunea complementară constând în suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 zile, iar prin derogare de la art. 28 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic nu poate achita jumătate din cuantumul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (12) În situaţiile prevăzute la alin.(11), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat şi poate fi achitată la CEC BANK S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire dacă aceasta a fost transmisă prin poştă. (13) Contravenţia prevăzută la art. 10 lit. g) se sancţionează cu amendă între 1.000 lei și 2.000 lei, care se aplică persoanelor fizice. (14) Pe durata de suspendare a activităţii, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unităţii, se afişează la loc vizibil un anunţ cu privire la această situaţie. Anunţul va fi scris cu litere de tipar având înălţimea minimă de 10 cm. (15) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul de stat. 6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: “(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din cuantumul amenzii, respectiv jumătate din minimul amenzii, după caz, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.” Art.II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul II, alineatele (1)- (3), se modifică și vor avea următorul cuprins: “Articolul II (1) Începând cu data de 1 aprilie 2018, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Începând cu data de 1 august 2018, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. La articolul II alineatul (4) se abrogă. 3. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins: “Articolul III Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se modifică până la data de 30 septembrie 2017.” Art.III Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 decembrie 2017. Art. IV Începând cu data de 1 ianuarie 2018, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizează distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. Art. V Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 octombrie 2017. Art. VI Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 30 septembrie 2017. Art.VII Dispoziţiile art. I referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. PRIM-MINISTRU Mihai TUDOSE